Thailand

Thailand flag

หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย

อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกามากกว่า 5,400 คน ได้ปฏิบัติงานในประเทศไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 เป็นต้นมา อาสาสมัครปฎิบัติงานในหลายโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา การพัฒนาชนบท การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติภารกิจของหน่วยสันติภาพสหรัฐฯสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือในการทำงานเพื่อการพัฒนาและมิตรภาพที่ดีระหว่างคนไทยและคนอเมริกัน

โครงการต่างๆ ของหน่วยสันติภาพฯ ดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงระดับทวิภาคีกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศและ ข้อตกลงเฉพาะโครงการกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่หน่วยสันติภาพฯ และอาสาสมัคร จะมีการประชุมกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการ การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ปฏิบัติงาน และการปรับแนวทางและขอบเขตการทำงานของอาสาสมัคร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยอย่างแท้จริง

เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศไทยในปัจจุบัน  หน่วยสันติภาพฯ ได้ดำเนินงานภายใต้ 2 โครงการซึ่งมุ่งเน้นไปในการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนไทยในด้านต่างๆ โครงการในปัจจุบันได้แก่ 1) โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา และ 2) โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา

ในการดำเนินงานภายใต้โครงการทั้งสองนี้ อาสาสมัครจะทำงานเพื่อช่วยเหลือโรงเรียน และหน่วยงานปกครองระดับท้องถิ่น  ทำงานด้านการสาธารณสุข การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และการพัฒนาทักษะชีวิต

หากสนใจขอรับอาสามัครไปปฏิบัติงานในพื้นที่ของท่าน กรุณาอ่านคู่มือการขอรับอาสามัครและกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน  (Request a Volunteer)

**** ปิดรับสมัคร 10 เมษายน พ.ศ. 2567 ****

**** ปิดรับสมัคร 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ****

***จังหวัดที่ได้รับการพิจารณาใบสมัคร คือจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น พื้นที่ที่ยกเว้นในการเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล (นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการและสมุทรสาคร)