Samoa

Samoa flag

Pisikoa

O le a gālulue fa’atasi le Pisikoa ma faiā’oga Sāmoa i totonu o potu a’oga’ e atina’eina ma fa’atinoina metotia ‘ese’ese e a’oa’oina ai le Gagana Peretânia, ma maua ai e tamaiti fesoasoani mō’omia mō le a’oa’oina o lea gagana. Afai e fia ‘auai lā ‘outou A’oga i lēnei polokalame, fa’amolemole feso’ota’I mai le Ofisa o Pisikoa.