North Macedonia

Korpusi i Paqes

Rreth nesh

Korpusi i Paqes është prezent në Maqedoni që nga viti 1996 me ftesë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë. Që atëherë, 735 vullnetarë kanë punuar në shkolla, komuna, organizata shoqërore dhe institucione publike për të përmbushur nevojat e bashkësive në gjithë vendin.

Duke kërkuar mundësi të ndryshme të programeve, zyrtarë qeveritar në Maqedoni dhe stafi i Korpusit të Paqes kanë përcaktuar se një projekt edukativ që do të ketë si qëllim mësimin e gjuhës angleze, metodave interaktive të mësimdhënies dhe përdorimin e teknologjive të reja do të plotësojë kërkesat në rritje për mësimin e gjuhës angleze dhe do të ketë një potencial për rritjen e kapaciteteve të sistemit edukativ lokal. Që nga viti 1996, vullnetarët kanë punuar nëpër shkolla publike fillore dhe të mesme në të gjithë vendin, me fokus të veçant në vendet rurale dhe komunitetet e margjinalizuara.

Në vitin 2005, Korpusi i Paqes në Maqedoni nisi programin për zhvillim të komuniteteve për të ndihmuar institucionet publike dhe OJQ-të për të ndërtuar kapacitetet e tyre për zhvillim dhe zbatim të programeve dhe aktiveteteve të qëndrueshme. 

Bashkëpunimi më i ri i Korpusit të Paqes është me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, që filloi në vitin 2015. Korpusi i Paqes është i përkushtuar për të mbështetur Qeverinë e Maqedonisë në përpjekjet për të rritur përfshirjen sociale dhe deinstitucionalizimin e njerëzve me nevoja të veçanta. Vullnetarët po ndërtojnë kapacitetin e stafit lokal dhe zhvillojnë programe dhe aktivitete me përfituesit dhe prindërit.

Si mirënjohje për rëndësinë e punës tonë dhe përkushtimit të vullnetarëve dhe stafit, presidenti i Maqedonisë ndau çmimin Urdhëri i Meritës për Korpusin e Paqes në Maqedoni në vitin 2014. Korpusi i Paqes ka Memorandum për Mirëkuptim me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, Ministrinë për Vetëqeverisje Lokale, Ministrinë për Punë dhe Politikë Sociale, Agjencionin për Rini dhe Sport, si edhe një sërë organizatash joqeveritare.

Korpusi i Paqes në Maqedoni çdo vit pranon aplikime nga OJQ-të, shkollat dhe institucionet tjera të interesuar për të pranuar vullnetarë. Formën për aplikim për shkollat dhe organizatat e interesuara mund ta gjeni më poshtë. Ju lutemi, dërgoni aplikimet tuaja në [email protected] ose përmes postës në adresën Osma Udarna Brigada nr. 2, 1000 Skopje.

Aplikimi për programin për zhvillim të bashkësive 

Aplikacion për programin për mbështetje të personave me nevoja të veçanta

Aplikimi për programin për avancim të gjuhës angleze


Për më shumë informata rreth aktiviteteve tona, ju lutemi shikoni këto burime:

Raporti vjetor 2017
Raporti vjetor 2018
Korpusi i Paqes në Maqedoninë e Veriut – vështrim i përgjithshëm 2017
Korpusi i Paqes në Maqedoninë e Veriut – vështrim i përgjithshëm 2018
Buletini informativ - Mars 2018
Buletini informativ - Qershor 2018
Buletini informativ - Shtetor 2018