Macedonia

Мировен Корпус

Dear partners and friends,

Peace Corps Macedonia is pleased to inform you that we have launched the 2018 call for applications.

During this year we are expecting the new group of American Peace Corps Volunteers that will serve within the frameworks of the English Education Development and Community Development programs in Macedonia.

The call for applications is opened for all interested primary and secondary public schools as well as, municipalities, citizens associations and state daily centers for people with disabilities.

Deadline for applying is May 31, 2018.

Guidelines and application form for primary and secondary schools:

Guidelines and application form for municipalities, citizens associations, state daily centers for people with disabilities: 

Please submit the filled out application form at [email protected] or by mail to Peace Corps Macedonia, 8 Udarna brigada br.2, 1000 Skopje


Почитувани соработници и пријатели,

Со задоволствто ве информираме дека Мировен корпус има отворен повик за апликации за волонтер за 2018 година.

Во текот на оваа година, очекуваме нова група aмерикански волонтери коишто ќе работат во рамки на програмите за унапредување на наставата по англиски јазик и развој на заедниците.

Повикот е отворен за сите основни и средни училишта, општини, граѓански здруженијa и дневни центри за лица со посебни потреби.

Рокот за аплицирање е до 31 мај 2018 година.

Упаства и апликација за основни и средни училишта: 

Упаства и апликација за општини, граѓански организации, дневни центри за лица со посебни потреби: 

Пополнетата апликација (на англиски јазик) пратете ја преку електронска пошта на: [email protected] или преку пошта до Мировен корпус Македонија, ул. 8ма Ударна бригада бр.2, 1000 Скопје. 


Të nderuar miq dhe bashkëpunëtorë,

Korpusi i Paqes në Maqedoni ka kënaqësin shpallë thirrjen e hapur për aplikime për vullnetarë për vitin 2018.

Gjatë këtij viti presim një grup të ri të vullnetarëve amerikanë të cilët do të punojnë në kuadër të programeve për avancimin e mësimdhënies në gjuhën angleze dhe zhvillimin e bashkësive.

Thirrja është e hapur për të gjitha shkollat fillore dhe të mesme, komunat dhe shoqatat qytetare dhe qendrat ditore për persona me nevoja të posaçme.

Afati i fundit për të aplikuar është 31 maj 2018.

Udhëzimet dhe formlari për aplikim për shkollat fillore dhe te mesme: 

Udhëzimet dhe formlari për aplikim për komunat, shoqatat qytetare dhe qendrat ditore për persona me nevoja të posaçme:

Dërgoni aplikimin e plotësuar (në gjuhën angleze) përmes postës elekrtonike: [email protected]  apo përmes postës në adresën: Korpusi i Paqes, rr. 8-ma Udarna Brigada nr.2, 1000 Shkup.