Macedonia

Мировен Корпус

Dear partners and friends,

Peace Corps Macedonia is pleased to inform you that we have launched the 2017 call for applications.

During this year we are expecting the new group of American Peace Corps Volunteers that will serve within the frameworks of the English Education Development and Community Development programs in Macedonia.

The call for applications is opened for all interested primary and secondary public schools as well as, municipalities, non-governmental organizations and grass-root citizen organizations.

Deadline for applying is March 25, 2017.

Schools should apply using the TEFL application form, while Municipalities, citizens associations and other public institutions should apply using the CD application form.

Please submit the filled out application form at [email protected] or by mail to Peace Corps Macedonia, 8 Udarna brigada br. 2, 1000 Skopje

CD PCV Application 2017.docx 

Guidelines Applications 2017 - Community Development.pdf

TEFL PCV Application 2017.docx

Guidelines Applications 2017 - English Education.pdf


Почитувани соработници и пријатели,

Со задоволствто ве информираме дека Мировен корпус има отворен повик за апликации за волонтер за 2017 година.

Во текот на оваа година, очекуваме нова група aмерикански волонтери коишто ќе работат во рамки на програмите за унапредување на наставата по англиски јазик и развој на заедниците.

Повикот е отворен за сите основни и средни училишта, општини и граѓански здруженија.

Рокот за аплицирање е до 25 март 2017 година.

Училиштата ја пополнуваат апликацијата за програмата за Унапредување на наставата по англиски јазик, додека општините и граѓанските здруженија ја пополнуваат апликацијата за програмата Развој на заедниците.

Пополнетата апликација (на англиски јазик) пратете ја преку електронска пошта на: [email protected] или преку пошта до Мировен корпус Македонија, ул. 8ма Ударна бригада бр. 2, 1000 Скопје. 

Апликација за програмата Развој на заедниците 

Упатство за аплицирање за програмата Развој на заедниците

Апликација за програмата за Унапредување на наставата по англиски јазик

Упатство за аплицирање за програмата Унапредување на наставата по англиски јазик


Të dashur miq dhe bashkëpunëtorë,

Korpusi i Paqes në Maqedoni ka knaqësin të shpallur thirrjen e hapur për aplikime për vullnetarë për  2017.

Gjatë këtij viti presim një grup të ri të vullnetarëve amerikanë të cilët do të punojnë në kuadër të programeve për avancimin e mësimdhënies në gjuhën angleze dhe zhvillimin e  bashkësive.

Thirrja është e hapur për të gjitha shkollat fillore dhe të mesme, komunat dhe shoqatat qytetare.

Afati i fundit për të aplikuar është 25 marsi  2017.

Shkollat të aplikojnë me formularin për aplikim të Programit të gjuhës angleze, ndërsa organizatat dhe komunat të aplikojnë me formularin e Programit për zhvillimin e bashkësive.

Aplikim e plotësuar (në gjuhë angleze) dërgoni përmes postës elekrtonike: [email protected]  apo përmes postës në adresën: Korpusi i Paqes, rr. 8-ma Udarna Brigada nr. 2, 1000 Shkup.

Aplikimi për programin për zhvillim të bashkësive  

Udhëzime për aplikim për programin për zhvillim të bashkësive

Aplikimi për programin për avancim të gjuhës angleze 

Udhëzime për aplikim për programin për avancimin e gjuhës angleze